14 maja 2018

Centrum egzaminacyjne

Jesteśmy Centrum Egzaminacyjnym fundacji TGLS (The Global Language System Polska), czyli instytucją posiadającą uprawnienia do przeprowadzania certyfikacji. Przeprowadzamy egzaminy z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego oraz polskiego dla obcokrajowców.

Certyfikat TGLS jest zgodny z wytycznymi projektu kompetencji językowych EuroPass stworzonego przez Unię Europejską.

Egzamin językowy zakończony uzyskaniem certyfikatu przeprowadzany jest w dowolnym momencie i nie przedawnia się. Może być wykorzystany do potwierdzenia umiejętności językowych posiadacza zarówno do pracy zawodowej, jak i nauki.

Certyfikat daje ponadto kandydatowi, jego pracodawcy, lub uczelni do której aplikuje szczegółową informację o poziomie znajomości języka obcego kandydata wraz z interpretacją graficzną o wszystkich poszczególnych umiejętnościach językowych.

Co ważne, nie można otrzymać wyniku negatywnego – wynik określany jest w postaci punktów od 0 do 450. Egzamin można też zdawać wielokrotnie, aby w miarę nauki i podnoszenia poziomu znajomości języka poprawiać wynik uzyskiwany na teście.

Specjalizujemy się ponadto w  certyfikatach znajomości języka angielskiego w środowisku pracy TOEIC wydawane przez Educational Testing Service (ETS).

Co najważniejsze,żeby przystąpić do tego egzaminu, nie trzeba określać poziomu znajomości języka. Egzamin sprawdza umiejętność posługiwania się angielskim od A1 do C1, według skali Rady Europy: Poziom biegłości językowej.

Certyfikaty TOEIC obejmują:

  • TOEIC Listening and Reading – określa poziom zaawansowania w słuchaniu i czytaniu, od poziomu początkującego do zaawansowanego. Jest to papierowy test wielokrotnego wyboru. Egzamin obejmuje słownictwo międzynarodowego środowiska pracy.
  • TOEIC Speaking and Writing – określa poziom zaawansowania w mówieniu i pisaniu. Jest to test komputerowy. Egzamin obejmuje słownictwo międzynarodowego środowiska pracy.
  • TOEIC Bridge – określa poziom zaawansowania w słuchaniu i czytaniu, od poziomu początkującego  do średnio-zaawansowanego. Jest to papierowy test wielokrotnego wyboru. Egzamin obejmuje słownictwo ogólne.

Aby  otrzymać certyfikat z języka niemieckiego, oferujemy także test WiDaF (Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft)  przeznaczony do testowania znajomości języka niemieckiego w biznesie, w środowisku pracy. WiDaF jest wykorzystywany przez firmy jako narzędzie do pomiaru efektywności szkoleń, certyfikacji oraz selekcji pracowników.

WiDaF to test wyboru (tylko jedna prawidłowa odpowiedź) składający się ze 150 pytań testowych. Test składa się z dwóch sekcji i trwa około 3h. Oceniany jest na skali od 30 do 990 punktów i podzielony jest na 3 oddzielne punktacje (10-330 punktów x 3) za każdy element testu: słownictwo, czytanie, słuchanie.

Oprócz certyfikowania w zakresie kompetencji językowych, jesteśmy centrum egzaminacyjnym ECCC w zakresie kompetencji użytkowników technologii informatycznych. Certyfikat wyznacza standard  kompetencji  na różnych poziomach: od podstawowego, poprzez średniozaawansowany i zaawansowany, aż po najwyższy – eksperta.

Obszary wykorzystania technologii informatycznych zostały podzielone na ogólny i branżowy. Do ogólnego obszaru kompetencji ECCC należą następujące moduły certyfikacyjne: Sprzęt i oprogramowanie komputerowe, Edycja dokumentów, Obliczenia arkuszowe, Bazy danych, Multimedia, Technologie informacyjno-komunikacyjne, Technologie mobilne oraz Grafika biznesowa.

W obszarze branżowym wyróżniono następujące moduły: e-Nauczanie, Służba zdrowia oraz Obsługa turystyki. Lista modułów branżowych, ale też i ogólnych, będzie ustawicznie rozszerzana. Zakresy kompetencji na poszczególnych poziomach i modułach precyzyjnie definiują sylabusy.

Jesteśmy także w trakcie uzyskiwania akredytacji dla Centrum Egzaminacyjnego TELC. Certyfikaty te uwzględniają różne poziomy zaawansowania językowego od A1 do C2 wg skali Rady Europy i w chwili obecnej obejmują  10 języków europejskich: angielski, niemiecki, polski, hiszpański, francuski, włoski,  portugalski, rosyjski, arabski i turecki.

Zaletą egzaminów telc jest ich porównywalność na danym poziomie dzięki identycznej strukturze testów. Egzaminy np. z poziomu B1 mają taki sam format we wszystkich językach. Oceny z egzaminów mają również tę samą wartość. Egzaminy obejmują tematykę z podstawowych dziedzin życia i są ukierunkowane na sprawdzanie umiejętności komunikowania się.

 

Jesteśmy ponadto Akademią Edukacyjną fundacji VCC  (Vocational Competence Certificate). To jednolity system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych. Idea VCC powstała z myślą o współdziałaniu i integracji wiedzy oraz umiejętności zawodowych z potrzebami przedsiębiorstw na międzynarodowym rynku pracy.

System podzielony jest na 3 obszary:

  • przygotowanie do nowego zawodu – New Competences
  • uzupełnienie lub aktualizacja kwalifikacji – Select Competences
  • zewnętrzna certyfikacja kompetencji nie uwzględnionych w dwóch powyższych obszarach.

Moduł VCC New Competences umożliwia nabycie nowych kwalifikacji zawodowych oraz otrzymanie certyfikatu potwierdzającego posiadane kwalifikacje. Zawody będące przedmiotem certyfikacji zgodne są z Międzynarodowym Standardem Klasyfikacji Zawodów.

Szkolenie łączy ze sobą nie tylko wiedzę teoretyczną, ale też umiejętności praktyczne, zawodowe, branżowy język obcy oraz kompetencje informatyczne. Dopiero wiedza ze wszystkich tych dziedzin upoważnia do uzyskania certyfikatu VCC New Competences.

Aby go otrzymać, należy poddać się egzaminom, obejmującym następujące obszary efektów uczenia się: zawodowe, językowe, informatyczne.

Kursant uzyskuje ocenę procentową za każdy obszar, a średnia arytmetyczna tych ocen stanowi podstawę oceny na certyfikacie. Załącznikiem do certyfikatu jest suplement. Przedstawia on w sposób syntetyczny wyniki osiągnięte w poszczególnych obszarach efektów uczenia się, z wyszczególnieniem bloków tematycznych objętych egzaminem. Jest to niezmiernie istotne z punktu widzenia pracodawcy, gdyż analizując suplement, może on ocenić, na ile kwalifikacja odpowiada jego oczekiwaniom.

 

Wszystkie wydawane przez nas certyfikaty są międzynarodowe, uznawane jednocześnie przez firmy i instytucje. Ponadto wszystkie egzaminy kompetencji językowych i komputerowych są zgodne z europejskim standardem certyfikacji.