4 czerwca 2018

Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych

 

Prosimy o zapoznanie z naszą Polityką Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych, aby dowiedzieć się, w jakim celu i zakresie przetwarzamy Państwa Dane Osobowe, a także komu możemy je przekazywać.

Jeżeli nie akceptują Państwo tych procedur – prosimy o niekorzystanie z naszych usług. Jeśli jednak mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości – jesteśmy do Państwa dyspozycji. Nasze dane kontaktowe znajdują się na samym dole niniejszej Polityki.

POJĘCIA

 

Rozporządzanie
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .

 

Polityka
oznacza niniejszą politykę prywatności, tj.  zbiór zasad i reguł dotyczących przetwarzania przez Blue Education Krystian Żak danych osobowych;

Szkoła Językowa Blue Education
oznacza Krystiana Żaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Blue Education Krystian Żak, ul. Stawowa 11, 56-100 Wołów
NIP: 988-012-82-10, REGON: 368310793

Dane Osobowe
oznaczają dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt. 1  Rozporządzenia, tj. informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”);

 

Przetwarzanie
oznacza wszelkie dokonywane przez Blue Education Krystian Żak operacje na  Danych Osobowych takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych;

 

Użytkownik
oznacza odbiorcę Usług świadczonych przez Blue Education Krystian Żak, w tym lektorów, trenerów, szkoleniowców oraz firmy i instytucje, uczestników kursów, szkoleń i egzaminów realizowanych przez Blue Education Krystian Żak, które zgłosiły chęć współpracy poprzez przesłanie zgłoszenia za pomocą strony internetowej www.blueducation.pl;

Usługi
oznaczają świadczone przez Blue Education Krystian Żak usługi, w szczególności realizowane szkolenia, kursy i egzaminy językowe, których szczegółowy opis znajduje się na stronie internetowej www.blueducation.pl;

Zasady Przetwarzania Danych Osobowych

1.Wszystkie dane przesyłane za pomocą strony www.blueducation.pl są informacjami chronionymi, zabezpieczonymi protokołem SSL. Osoby trzecie nie mają dostępu do tych informacji.

2. Za pośrednictwem strony internetowej www.blueducation.pl, Blue Education Krystian Żak może przetwarzać Państwa Dane Osobowe. Dzieje się tak jednak wyłącznie w przypadku, gdy są Państwo Użytkownikami, którzy dobrowolnie podali nam swoje Dane Osobowe i wyrazili zgodę na ich przetwarzanie lub gdy przetwarzanie Danych Osobowych wynika z korzystania przez Państwa z naszych Usług, w szczególności Państwa udziału w procesie rekrutacji,   kursach, szkoleniach i egzaminach. Przetwarzając Państwa Dane Osobowe przestrzegamy przepisów Rozporządzenia.

3. Administratorem  Państwa Danych Osobowych jest Krystian Żak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Blue Education Krystian Żak, ul. Stawowa 11, 56-100 Wołów, NIP: 988-012-82-10, REGON: 368310793.

4. Podanie przez Państwa Danych Osobowych jest dobrowolne, a jednocześnie niezbędne do korzystania z Usług świadczonych przez Blue Education Krystian Żak i korzystania z ich pełnej funkcjonalności. Zawsze przysługuje Państwu dostęp do swoich Danych Osobowych, mogą też Państwo żądać ich poprawy i usunięcia.

5. Przysługują Państwu uprawnienia wynikające z Rozporządzenia, w szczególności prawo do bycia zapomnianym oraz prawo do przenaszalności danych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami za pośrednictwem podanych w pkt. 26 danych kontaktowych lub adresu: rodo@blueducation.pl.

Zakres oraz cel zbieranych danych osobowych

6. Aby świadczyć na Państwa rzecz Usługi, potrzebujemy niektórych Państwa Danych Osobowych  dlatego:
a.    podczas rejestracji wyrażającej wolę Użytkownika udziału w procesie rekrutacji, kursach, szkoleniach  i egzaminach prosimy Państwa o podanie  imienia, nazwiska, adresu e-mail, miejsca zamieszkania oraz numeru telefonu.
b.    podczas wypełniania kwestionariusza niezbędnego dla zapisania się na poszczególne Szkolenia, ankieta sporządzona na potrzeby danego Szkoleniu każdorazowo określa zakres danych osobowych niezbędnych dla zgłoszenia się na Szkolenie.
c.    podczas korzystania przez Państwa z naszej Strony internetowej zbieramy informacje statystyczne za pośrednictwem plików cookies – nie profilujemy jednak Użytkowników.

7. Dane Osobowe wskazane w pkt. 5 powyżej są adekwatne do celu, dla jakiego je przetwarzamy – nigdy nie prosimy Państwa o podanie więcej informacji niż te, które są dla nas niezbędne dla świadczenia dla Państwa Usług.

8. Przetwarzamy Państwa Dane Osobowe:
–      w celu świadczenia Usług;
–      w celu marketingu bezpośredniego naszych własnych usług oraz w celach statystycznych;

9. Przetwarzamy Państwa Dane Osobowe tylko przez taki okres, jaki jest to niezbędne dla realizacji celu. Dokładny czas przechowywania Państwa Danych osobowych określają przepisy dotyczące konkretnej Usługi (okresu trwania współpracy, szkolenia , egzaminu), przy czym niektóre Usługi wymagają, by Dane Osobowe były przechowywane przez 10 lat. Informacja, ile przechowywane są Dane Osobowe przetwarzane w ramach danej Usługi, jest Państwu udostępniana na każdy Państwa wniosek.

10. Nie przekazujemy Państwa danych do innych Państw Unii Europejskiej, ani do tzw. Państw Trzecich, to jest Państw spoza Unii.

11. W każdej chwili mogą Państwo:

–   prosić o wgląd do swoich Danych Osobowych i dokładną informację, w jakim celu są one wykorzystywane oraz przez jaki okres będą przechowywane;

–   prosić o dokładną informację, komu i na jakiej podstawie przekazaliśmy Państwa Dane Osobowe;

–   sprostowywać, aktualizować oraz poprawiać swoje Dane Osobowe;

–   odwołać swoją zgodę na Przetwarzanie, a także żądać usunięcia Danych Osobowych w całości lub w części, przy czym bez Państwa Danych Osobowych nie możemy świadczyć dla Państwa pewnych usług;
–    wnieść sprzeciw co do przetwarzania Państwa Danych Osobowych;

–    prosić o przeniesienie Państwa danych do innego podmiotu;

–   skorzystać z prawa do bycia zapomnianym.

12. Blue Education Krystian Żak niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca, udostępni Państwu informacje wnioskowane na podstawie uprawnień wskazanych w pkt. 10. Jeżeli z uwagi na skomplikowany charakter działania nie będzie to możliwe, Blue Education Krystian Żak w ciągu miesiąca przekaże Państwu informacje o możliwym terminie realizacji po przedłużeniu miesięcznego terminu, przy czym przedłużenie to może być maksymalnie o kolejny miesiąc. Blue Education Krystian Żak zawsze poinformuje Państwa o realizacji Państwa uprawnienia.

13. W pewnych wyjątkowych sytuacjach możemy odmówić usunięcia Państwa Danych Osobowych. Jest to jednak możliwe wyłącznie w sytuacjach przewidzianych przez prawo.

14. W przypadku, gdyby w związku z przetwarzaniem Państwa Danych Osobowych miał miejsce jakikolwiek incydent bezpieczeństwa, wpływający na bezpieczeństwo Danych Osobowych, niezwłocznie poinformujemy Państwa o tym (nie później niż w ciągu 72 godzin od uzyskania przez Blue Education Krystian Żak informacji o takim incydencie).

15. Jeżeli uważają Państwo, iż przetwarzając Państwa Dane Osobowe naruszamy Państwa uprawnienia i przepisy Rozporządzenia – przysługuje Państwu skarga do odpowiedniego organu ochrony danych osobowych (w Polsce – Urząd Ochrony Danych Osobowych).

Nasi Partnerzy

16. Aby nasze Usługi działały prawidłowo, podejmujemy współpracę z różnymi podmiotami. Czasami niezbędne jest przekazanie im Państwa Danych Osobowych, zawsze jednak dzieje się to na podstawie pisemnej umowy powierzenia przetwarzania Danych Osobowych.

17. Partnerzy danego szkolenia są zawsze wskazani w opisie danego szkolenia  – aby realizować szkolenie, musimy im przekazać Państwa Dane Osobowe w zakresie, w jakim jest to każdorazowo niezbędne dla realizacji.

18. W przypadku korzystania z usług egzaminacyjnych, niezbędne przekazanie jest Państwa Danych Osobowych właściwym centrom egzaminacyjnym, każdorazowo wskazanym w opisie danego egzaminu.

19.  Przekazywanie Danych Osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody, lub gdy pozwalają nam na to powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

20.  Blue Education Krystian Żak nie przekazuje Państwa Danych Osobowym innym podmiotom, niż partnerom wspólnie realizującym na Państwa rzecz Usługi.

Bezpieczeństwo Danych Osobowych

21. Podczas przetwarzania Danych Osobowych przestrzegamy Rozporządzenia oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wdrożyliśmy również politykę bezpieczeństwa, opisującą szczegółowo środki techniczne i organizacyjne wdrożone, by zapewnić Państwa Danym Osobowym najwyższym poziom ochrony.
Informacja handlowa

22. Jeśli wyrażą Państwo na to zgodę, możemy przesyłać na podany przez Państwo adres e-mail informację handlową w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

23.  Zawsze  mogą Państwo cofnąć swoją zgodę lub zrezygnować z takich wiadomości – wystarczy, że klikną Państwo odpowiedni link dezaktywacyjny znajdujący się w naszym mailingu lub poinformują nas o tym za pośrednictwem podanych w Polityce danych kontaktowych Blue Education Krystian Żak.

24. Informacją handlową w rozumieniu art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie są jednak przesyłane przez nas informacje związane z działaniem wykonywanych na Państwa rzecz Usług, takie jak informacje o zmianie parametrów technicznych , warunków świadczenia Usług czy też zmiana Polityki.

PLIKI COOKIES

25. Świadcząc usługi, korzystamy z plików cookies. Pliki cookies ułatwiają korzystanie ze strony internetowej oraz pomagają dostosować Usługi do Państwa potrzeb. Cookies zbierają jednak wyłącznie dane informatyczne zapisywane na używanym przez Państwa urządzeniu końcowym, nie zaś dane osobowe.

26. Wykorzystujemy trzy rodzaje ciasteczek: sesyjne (służące identyfikacji użytkownika), statystyczne (służące celom statystycznym) oraz funkcyjne (poprawiające funkcjonalności systemu).

27. Pliki cookies nie powodują żadnych zmian w konfiguracji Państwa urządzenia końcowego. Jeśli jednak chcą Państwo z nich zrezygnować, mogą to Państwo zrobić zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

KONTAKT

28. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem Danych Osobowych, zachęcamy do kontaktu z Blue Education Krystian Żak:
a.   wysyłając nam wiadomość email na adres: rodo@blueducation.pl
b.   lub odwiedzając nas osobiście lub poprzez pocztę tradycyjną – nasz adres to:
Blue Education Krystian Żak
ul. Ścinawska 24/pokój 19
56-100 Wołów.